De absolute koploper op het gebied van MVO informatie voor de Kappersbranche.

&

De autoriteit en daarom de nummer #1 informatiebron voor de individuele kappers. de leerinstellingen en de haarcosmetica industrie. 

      Tel: 0610985571

_______________________________________________________________________________________________________

''Waarnemen zonder te oordelen is de hoogste vorm van intelligentie !''

Nog veel onbekendheid over de SDG (Sustainable Development Goals) 

Het schijnt dat de SDG's nog bij vele individuen, bedrijven, organisaties en instellingen niet of nauwelijks bekend zijn, dit is op zich wel verklaarbaar als je de laatste jaren weinig verdiept hebt in duurzaamheid en de wereld problematiek met  bijvoorbeeld de klimaatverandering dan schuilt hier wel enigszins een (trieste) logica in. Voor diegenen die niets of weinig kennis hebben over de SDG's wordt dit hieronder nog even uitgelegd. We hopen dat je na het lezen van het onderstaande je kennis over de SDG's een beetje geüpdatet is en wellicht een stimulans is om je voortaan iets meer te verdiepen in o.a. de wereld problematiek.

Waar komen de SDG's vandaan?

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.

Wat is er anders aan deze doelen?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die ‘MDG’s’ was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol. Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieu thema's. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête 'MyWorld' konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.

Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Het halen van de doelen zal veel geld kosten. De Wereldbank en het IMF spreken “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat ‘maar’ 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd. Die prijs valt mee als je kijkt naar wat de SDG’s kunnen opleveren. Denk aan de strijd tegen klimaatverandering. De potentiële kosten van de schade (waterschade Brabant en Limburg juli 2021 ) en het verlies aan biodiversiteit als we géén actie ondernemen, liggen talloze keren hoger. Bij de strijd tegen honger geldt hetzelfde: als kinderen de eerste jaren van hun leven een goede voeding krijgen, verdienen ze die investering op latere leeftijd gewoon zelf meer dan terug. Het rapport Better  Bussiness,  Better World  brengt precies in beeld hoe investeringen in de SDG’s de economie een duw in de rug geven. 

Hebben de doelen betrekking op mij?

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid. Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto’s produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.

Wie hebben we nodig om de SDG's te behalen?

Het antwoord is: iedereen. De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Bekijk de doelen als een gezamenlijke taal richting een duurzame samenleving in 2030. En om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.


Bron en meer weten:

https://www.sdgnederland.nl/

_________________________________________

 Schuld door klimaat

Wij zijn een groep activisten geleid door mensen uit het Globale Zuiden en verbinden sociale rechtvaardigheid en klimaat- rechtvaardigheid door de arbeids-, sociale en klimaatbewegingen van het Globale Zuiden en Globale Noorden rond een gemeenschappelijk doel te verenigen. Dit doel is om 'schuldenvaldiplomatie' te overwinnen door de schulden van verarmde landen kwijt te schelden, zodat ze het zich kunnen veroorloven om fossiele brandstoffen in de grond te houden en een rechtvaardige klimaattransitie te financieren. 

Grote voorraden brandstoffen

Arme landen hebben het potentieel om voor biljoenen dollars aan fossiele brandstoffen in de grond te houden en tegelijkertijd landen te verlichten van een verpletterende schuldenlast, die vaak wordt gebruikt als een instrument om nog meer natuurlijke hulpbronnen te winnen. Het rijke Westen hebben ecologische schulden aan arme landen arme. Maar ze zijn niet alleen verantwoordelijk voor de meeste historische uitstoot van broeikasgassen, ze blijven tot op de dag van vandaag een groot deel van het Zuiden exploiteren en koloniseren door de systematische plundering van natuurlijke hulpbronnen door hun multinationale ondernemingen. 

100 multinationals zijn verantwoordelijk voor wereldwijd CO2 uitstoot van 17%

Volgens wetenschappelijke studies zijn slechts 100 multinationale ondernemingen verantwoordelijk voor 71% van de wereldwijde industriële uitstoot. Een groot deel van deze emissies is het gevolg van de exploitatie van het Globale Zuiden. Dit voedt een systeem van niet-duurzame consumptie en verspilling door de bevoorrechte klasse van rijke landen ten koste van toenemende vernietiging en opoffering van bevolkingsgroepen in de landen van het Zuiden. 

Verachtelijke illegale schulden verkregen door corruptie

De arme landen worden tegelijkertijd verstikt door enorme financiële schulden van internationale instellingen die worden gecontroleerd door de rijkste landen van het Globale Noorden. Deze omvatten het Internationaal Monetair Fonds (IMF), de Wereldbank of de Club van Parijs en anderen. Financiële onderdrukking gaat hand in hand met politieke onderdrukking die wordt ingezet in het belang van de ontwikkelde wereld en de bedrijven die deze instellingen controleren. 

Er wordt gebruik gemaakt van bekende mechanismen van de zogenaamde schuldenvaldiplomatie, die de neokoloniale plundering van de hulpbronnen van uitgebuite landen bevorderen. Het gaat vaak om verachtelijke schulden die illegaal zijn verkregen en/of door corruptie, vaak ongrondwettelijk, door feitelijke regeringen en/of door schending van de statuten van de kredietinstellingen zelf.

Meer info en bron: 

https://debtforclimate.org/de

Klimaatrechtvaardigheid in Nederland 

Ook in Nederland is er een vorm van een klimaat ongelijkheid.

Mensen, bedrijven en organisaties die weinig te besteden hebben, maar wel een duurzame leefstijl en bedrijfsfilosofie willen belijden zien dat door allerlei oorzaken hun missie niet meer kunnen uitvoeren. Deze groepen moeten ook kunnen profiteren van de subsidies, maatregelen en regelingen om bijvoorbeeld, hun huis/bedrijf te kunnen verduurzamen (isolatiemateriaal, zonnepanelen, warmtepomp, opvang installatie hemelwater, bespaar douchekoppen/kranen en het ver- groenen van de daken en gevels). Daarnaast zouden de voedselbanken ook meer duurzame food en non- food producten in hun assortiment dienen op te nemen. Uiteraard zijn de voedselbanken afhankelijk van de donaties van bedrijven, maar erna vragen als voedselbank kan altijd. Daarom pleiten we ervoor dat het huidige en volgende kabinetten, maar de individuele politieke partijen zich hard maken om dit te gaan faciliteren, met o.a. financiële middelen en op maat gemaakte regelingen. Want als het beleid zich zo verder ontwikkeld is Duurzaamheid alleen nog exclusief voor de ELITE beschikbaar. 

De SDG's waar wij mee werken.


Wij werken met de volgende SDG´s: 


Doel 1: Geen armoede.


Doel ​3:Goede gezondheid en welzijn.


Doel 12: Verantwoord consumptie en productie.


Doel 13:  Neem dringend actie om klimaat verandering en haar impact te bestrijden.

Nader uitgelegd waarom deze doelen.

Wat bedoelen we met Doel 1?

' Geen armoede'

____________________________________

 Wij knippen dak - en thuislozen en mensen die bij de voedselbank lopen gratis.

Meer lezen over doel 1:

https://www.sdgnederland.nl/SDG/1-geen-armoede/

Wat bedoelen we met Doel 3?

'Goede gezondheid en welzijn'

________________________

Met behulp van onze missie en visie gaan we de Kappersbranche schoner en veiliger maken voor de consument en de medewerkers van de kapperszaken. Er wordt veel chemie gebruikt in de Kappersbranche die schadelijk kunnen zijn voor consument, medewerkers en omgeving (Moeder Aarde).

Meer lezen over doel 3:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-3/

Wat bedoelen we met Doel 12?

'Verantwoord consumptie en productie'

________________________

Wij pleiten voor een duurzame manier van consumeren (leefstijl, eten en drinken). Kennis delen aan een ieder betreffende duurzame ontwikkeling en leefstijl die in harmonie met de natuur zijn. Het bedrijfsleven overhalen om het gebruik van fossiele brandstoffen te minderen en het stimuleren van duurzame praktijken en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

Meer lezen over doel 12:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-12/

Wat bedoelen we met Doel 13?

'Neem dringend actie om klimaat - verandering en haar impact te bestrijden'

________________________

Via onze missie de Kappersbranche stimuleren om met duurzaam ondernemen het klimaat probleem helpen om tegen te gaan .

Voor de gevolgen van klimaatverandering te waarschuwen en daarmee de veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren.

Meer lezen over doel 13:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-13/

Adviesgroep Duurzame Kappers

________________________________

Wij zetten onze diensten, kennis en expertise in om een positieve bijdrage te leveren voor een gezondere wereld. De combinatie - Kappers - duurzaamheid - is uniek en exclusief te noemen voor de Kappersbranche. Graag delen we dit door middel van een spreekbeurt (op school) of een evenement en geheel kosteloos.


Neem vrijblijvend contact op! 

Adresgegevens  

________________________________

Achterweg 64

9725BP , Groningen

06-10985571

[email protected]