Wij zijn de nummer #1 informatiebron voor ​duurzame ondernemers en duurzame leerinstellingen. 

      Tel: 0610985571

Nog veel onbekendheid over de SDG (Sustainable Development Goals) 

(Voor een eerlijke een duurzame wereld in 2030)

Het schijnt dat de SDG's nog bij vele individuen, bedrijven, organisaties en instellingen niet of nauwelijks bekend zijn, dit is op zich wel verklaarbaar als je de laatste jaren weinig verdiept hebt in duurzaamheid en de wereld problematiek met  bijvoorbeeld de klimaatverandering dan schuilt hier wel enigszins een (trieste) logica in. Voor diegenen die niets of weinig kennis hebben over de SDG's wordt dit hieronder nog even uitgelegd. We hopen dat je na het lezen van het onderstaande je kennis over de SDG's een beetje geüpdatet is en wellicht een stimulans is om je voortaan iets meer te verdiepen in o.a. de wereld problematiek.


Waar komen de SDG's vandaan?

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde Naties (VN), waaronder Nederland. De doelen kwamen er op basis van wereldwijde inbreng van organisaties en individuen.

De Duurzame Ontwikkelingsdoelen startten in 2015 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. Achter de zeventien doelen zitten 169 targets. Die maken ze nog concreter.


Wat is er anders aan deze doelen?

De landen van de Verenigde Naties (VN) spraken in 2000 voor het eerst ontwikkelingsdoelen af voor de hele wereld. Dat waren de acht Millenniumdoelen, die liepen tot 2015. Het rapport van die ‘MDG’s’ was overwegend positief. Het doel om het aantal mensen dat in extreme armoede leeft te halveren, is bijvoorbeeld gehaald. Andere doelen, zoals het verminderen van moeder- en kindersterfte, waren niet zo succesvol. Tijdens RIO+20, de VN-top voor duurzame ontwikkeling in 2012, werd voor het eerst gesproken over ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelen’, de opvolgers van de Millenniumdoelen. De SDG’s zijn nog veel ambitieuzer dan de acht Millenniumdoelen. De nieuwe ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen. Het gaat niet langer alleen over hulp van rijke landen aan arme landen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen hebben grotere aandacht voor vrede en veiligheid, economische ontwikkeling en milieu thema's. Ze gaan ook verder dan de Millenniumdoelen met het volledig uitroeien van armoede en honger. Het idee achter de SDG’s is dat niemand achterblijft en dat iedereen in staat moet zijn te bouwen aan een betere toekomst. Bovendien zijn de SDG’s niet uitsluitend binnen de muren van de VN bedacht. Iedereen mocht erover meepraten. Via de online enquête 'MyWorld' konden burgers stemmen op thema’s die zij belangrijk vonden, iets wat ten tijde van de Millenniumdoelen in het jaar 2000 technisch nog niet mogelijk was. Een VN-werkgroep van zeventig landen stelde uiteindelijk de lijst op met de zeventien doelen waar de 193 lidstaten daarna over onderhandelden.


Hoe worden de doelen gefinancierd?

Landen zijn het eens geworden dat de financiering van de SDG’s niet alleen uit de publieke, maar ook uit de private sector moet komen. Het halen van de doelen zal veel geld kosten. De Wereldbank en het IMF spreken “niet over miljarden, maar over biljoenen”. Schattingen lopen uiteen van 2 biljoen tot 4,5 biljoen dollar per jaar. Toch is dat ‘maar’ 4 procent van het mondiale Bruto Nationaal Product (BNP), het totaal van alle diensten en producten die wereldwijd worden geleverd en geproduceerd. Die prijs valt mee als je kijkt naar wat de SDG’s kunnen opleveren. Denk aan de strijd tegen klimaatverandering. De potentiële kosten van de schade (waterschade Brabant en Limburg juli 2021 ) en het verlies aan biodiversiteit als we géén actie ondernemen, liggen talloze keren hoger. Bij de strijd tegen honger geldt hetzelfde: als kinderen de eerste jaren van hun leven een goede voeding krijgen, verdienen ze die investering op latere leeftijd gewoon zelf meer dan terug. Het rapport Better  Bussiness,  Better World  brengt precies in beeld hoe investeringen in de SDG’s de economie een duw in de rug geven. 

 

Hebben de doelen betrekking op mij?

De SDG’s hebben betrekking op alle landen in de wereld. Natuurlijk zijn de noden in Nederland anders dan in sommige andere landen, maar ook hier is nog veel werk aan de winkel. Denk maar eens aan de klimaatcrisis, de dalende biodiversiteit en genderongelijkheid. Bovendien hebben onze acties hier ook gevolgen buiten de grenzen. Kleding die jij hier koopt, komt vaak uit landen als Bangladesh of Ethiopië. Of denk aan de uitlaatgassen die onze auto’s produceren. Die dragen bij aan klimaatopwarming en leiden tot droogte of meer neerslag in andere landen. Door jouw keuzes en acties kan je dus wel degelijk bijdragen aan het behalen van de SDG’s, hier en in het buitenland.


Wat gebeurt er al in Nederland?

Elk jaar meet het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hoe Nederland er voor staat op de zeventien doelen. Dat levert een gemengd rapport op. Zo blijft Nederland achter op klimaat- en energiedoelen en inkomensgelijkheid tussen mannen en vrouwen. We scoren wel hoog op economisch vlak, rechtsstaat en instituties, en op sommige terreinen van onderwijs en gezondheid. Verschillende organisaties roepen de overheid op om meer te doen en de SDG’s als basis te gebruiken voor het beleid.

Wie hebben we nodig om de SDG's te behalen?

Het antwoord is: iedereen. De duurzame doelen zijn bij uitstek een tool die iedereen verbindt, van de overheid tot het bedrijfsleven, van het maatschappelijk middenveld tot burgerinitiatieven. Bekijk de doelen als een gezamenlijke taal richting een duurzame samenleving in 2030. En om die te halen, zal iedereen zijn steentje moeten bijdragen.

_________________________________________________________________________________

Onze SDG's


Wij werken met de volgende SDG´s: 

Doel 1: Geen armoede.


Doel ​3:Goede gezondheid en welzijn.


Doel 12: Verantwoord consumptie en productie.


Doel 13:  Neem dringend actie om klimaat verandering en haar impact te bestrijden.

Nader uitgelegd waarom deze doelen.

Wat bedoelen we met Doel 1?

' Geen armoede'

____________________________________

 Wij knippen dak - en thuislozen en mensen die bij de voedselbank lopen gratis.

Meer lezen over doel 1:

https://www.sdgnederland.nl/SDG/1-geen-armoede/

Wat bedoelen we met Doel 3?

'Goede gezondheid en welzijn'

________________________

Met behulp van onze missie en visie gaan we de Kappersbranche schoner en veiliger maken voor de consument en de medewerkers van de kapperszaken. Er wordt veel chemie gebruikt in de Kappersbranche die schadelijk kunnen zijn voor consument, medewerkers en omgeving (Moeder Aarde).

Meer lezen over doel 3:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-3/

Wat bedoelen we met Doel 12?

'Verantwoord consumptie en productie'

________________________

Wij pleiten voor een duurzame manier van consumeren (leefstijl, eten en drinken). Kennis delen aan een ieder betreffende duurzame ontwikkeling en leefstijl die in harmonie met de natuur zijn. Het bedrijfsleven overhalen om het gebruik van fossiele brandstoffen te minderen en het stimuleren van duurzame praktijken en duurzaamheidsinformatie te integreren in hun rapporteringscyclus.

Meer lezen over doel 12:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-12/

Wat bedoelen we met Doel 13?

'Neem dringend actie om klimaat - verandering en haar impact te bestrijden'

________________________

Via onze missie de Kappersbranche stimuleren om met duurzaam ondernemen het klimaat probleem helpen om tegen te gaan .

Voor de gevolgen van klimaatverandering te waarschuwen en daarmee de veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te brengen gevaren.

Meer lezen over doel 13:

https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen/sdg-13/

Adviesgroep Duurzame Kappers

________________________________

Wij zetten onze diensten, kennis en expertise in om een positieve bijdrage te leveren voor een gezondere wereld. De combinatie - Kappers - duurzaamheid - is uniek en exclusief te noemen voor de Kappersbranche. Graag delen we dit door middel van een spreekbeurt (op school) of een evenement en geheel kosteloos.

Neem vrijblijvend contact op! 

Onze Diensten

________________________

Duurzaam ondernemen

Duurzaam kappersonderwijs

Circulaire economie

SDG in de Kappersbranche

Klimaatadaptatie

Ecologische voetafdruk

CO2 neutraal ondernemen

De Nieuwe Economieën 

Onze SDG's

________________________

Doel 1:  Geen armoede meer.

Doel 3: Goede gezondheid en welzijn.

Doel 12: Verantwoord consumptie en productie.

Doel 13 Neem dringend actie om klimaatverandering

en haar impact te bestrijden

Adresgegevens  

_______________

Achterweg 64

9725BP , Groningen

06-10985571

[email protected]