Visie en Missie van het platform

Visie

De Kappersbranche bewust te maken van de toepassing en het gebruik van natuurlijke producten (huid- en haarverzorgingsproducten) voor alle gebieden van de Kappersbranche;


Pleiten voor een begrijpelijke, eerlijke en volledige inhoudsopgave voor huid- en haarverzorgingsproducten;


Pleiten voor duurzame gezondheids- en milieubescherming in de Kappersbranche.


Pleiten voor en promoten van een toekomstgericht, holistisch opleidingsconcept: natuurlijke kapper in de Kappersbranche.


Pleiten en promoten van de mogelijkheid van leerlingwezen en / of meester vakmanexamen met natuurlijke producten of conventionele producten;


Missie

Het doel van de statuten wordt gerealiseerd in het bijzonder door middel van onze eigen specialist, informatie en cursussen op het gebruik van natuurlijke producten in de Kappersbranche.


Communicatie en uitwisseling van ervaringen met professionele verenigingen en beroepsorganisaties en educatief werk in de Kappersbranche handel.


Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere verenigingen van "natuurlijke kappers".

Rijnlandse kapper meester titel 

We gaan ons hard maken voor:

verplicht duurzaam onderwijs

Ons doel is om een toekomstgerichte, opleidingsconcept "natuurlijke kapper" in het kappersonderwijs te implementeren, de conventionele opleiding wordt afgebouwd en uiteindelijk afgeschaft.

We willen dat ons ambacht en ons beroep een toekomstgerichte ontwikkeling krijgt die ecologisch en duurzaam al begint in de opleiding.

Tevens dient het marktdenken bij de leerinstellingen plaats te maken voor: 'studenten zijn geen cliënten en dat een vak geen product is!  

Het Rijnlandse (onderwijs) model wordt weer in ere hersteld, inclusief de meestertitel.

Wat betekent toekomstgerichte ontwikkeling voor ons?

Het beschermen van Moeder Aarde is ons uitgangspunt, voor de opleidingsconcept gaan we uit van wat Moeder Aarde de Kappersbranche kan bieden aan grondstoffen en dan in het breedste zin van het woord, vanaf de inrichting salon tot aan de toilet producten. Wij zien dit als een noodzaak en verrijking voor een toekomstbestendig  kappersbranche.

Jongeren die besluiten kapper te worden dienen een door de staat erkende kwalificatie als natuurlijke kapper kunnen behalen, op deze manier kunnen zelfstandige natuurkappers jongeren in staat stellen om in hun bedrijf een opleiding in het kappersvak te volgen.

We zijn ons ervan bewust dat dit niet direct kan worden geïmplementeerd. De noodzakelijke opleiding en bijscholing van leerkrachten en examencommissies in het beroepsonderwijs is hiervoor zeker een voorwaarde.

Wij zijn ervan overtuigd dat de uitbreiding van de opleidingsinhoud op basis van het holistische opleidingsconcept “natuurlijke kapper” onvermijdelijk de kwaliteit van de opleiding in het kappersvak zal verhogen en de vaardigheden van de stagiaires zal vergroten.

0