De absolute koploper op het gebied van MVO informatie voor de Kappersbranche.

&

De autoriteit en daarom de nummer #1 informatiebron voor de individuele kappers. de leerinstellingen en de haarcosmetica industrie. 

      Tel: 0610985571

____________________________________________________________________

Waarom een ​​slecht plan hebben erger is dan geen plan hebben.

   (Henrik Nordborg)

Totale erkenning en diepe aanpassing 

Bekijk de video's hieronder en je begrijpt het.

We treden de dood opvallend positief tegemoet, blijkt uit onderzoek.

Je laatste uur, de gedachte eraan boezemt angst en verdriet in. Niet nodig, zeggen wetenschappers. Als het zover is, zijn veel mensen juist positief gestemd. Ze voelen liefde en dankbaarheid.

Meer lezen en bron: https://www.trouw.nl/wetenschap/we-treden-de-dood-opvallend-positief-tegemoet-blijkt-uit-onderzoek~b4002f91/?

De Kappersbranche tijdens en na de ineenstorting van het "oude leven'' op Aarde.

Ga je verhuizen, wellicht emigreren of stoppen met je onderneming?

Allemaal vragen die beantwoorden moeten worden, voor jou, je gezin, je familie, je bedrijf en je toekomst? 

Op deze en alle andere vragen ga ik, de komende weken, proberen een antwoord te geven. 

Heb je een vraag stuur dan een e-mail naar: [email protected] en ik ga proberen om deze zo spoedig mogelijk te beantwoorden, wordt vervolgd. 

______________________________________________________________________________________

’Het is een diepere toewijding aan sociale bijdragen, voortkomend uit een diepere liefde voor de waarheid, de mensheid en de natuur, en die veerkrachtig is omdat het niet afhankelijk is van wanhopige sprookjes over het repareren van dingen’’.

(Professor Jem Bendell)

______________________________________________________________________________________

De waarheid dient maar eens gezegd worden, geen valse beloftes en valse hoop meer. We zijn over de kantelpunt heen vanwaar de klimaatverandering teruggedraaid kan worden. De verandering is inmiddels in volle gang en geen technologie of andere absurde door de mens bedachte oplossingen kunnen het nog terug draaien!

We zullen er mee moeten leven en het antwoord is:

        Acceptatie en Aanpassing ineenstorting levenssystemen op aarde


Hoe heeft het ooit tot zover kunnen komen?

Allereerst is de westerse wereld veel te laat begonnen met hervormingen van de economieën (van fossiel naar duurzaam) ondanks waarschuwende rapporten (1968) van o.a. De Club van Rome waarvan ‘’De grenzen aan de groei’’ het bekendste is waarin wetenschappers een verband leggen tussen economische groei en de gevolgen hiervan voor het milieu. (https://www.clubofrome.org/)

Wat zijn planetaire grenzen?

We hebben Moeder Aarde onvoldoende gerespecteerd vooral door menselijke handelen, we hebben de planetaire grenzen bijna overschreden of al overschreden.

Dit zijn de negen grenzen waarbinnen de mensheid moet opereren om duurzaam gebruik te kunnen blijven maken van de hulpbronnen op aarde. Die planetaire grenzen zijn: 1. de opwarming van de aarde (broeikaseffect), 2. verlies van biodiversiteit, 3. sluiten van de stikstof- en fosforkringloop, 4. gat in de ozonlaag, 5. oceaanverzuring, 6. waterschaarste, 7. landgebruik (beperken landbouwgrond), 8, chemische verontreiniging van toxische stoffen en plastics; 9. en de concentratie schadelijke verbindingen in de atmosfeer. 

______________________________________________________________________________________

´´Als we de wreedheden willen stoppen, moeten we uit het isolement stappen, er wacht een hele wereld op ons, klaar om ons thuis te verwelkomen´´

(Derrick Jensen)

______________________________________________________________________________________

Menselijk handelen 

Opwarming van de Aarde

We hebben, na de industriële revolutie, veel te veel CO2 in de atmosfeer gestoten. De opwarming van de aarde is een onderdeel van de klimaatverandering. De opwarming wordt veroorzaakt door verhoogde concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer, voornamelijk als gevolg van menselijke activiteiten zoals de verbranding van fossiele brandstoffen. Als we fossiele brandstoffen zoals kolen, olie en gas verbranden om elektriciteit te produceren of om onze auto's te laten rijden, laten we CO2-vervuiling in de atmosfeer achter. Nederlanders zijn grote producenten van CO2-vervuiling. We staan zelfs in de top-10 van Europa als het gaat om de uitstoot per persoon.  

                           

Smeltend ijs

In het noordpoolgebied steeg de temperatuur de afgelopen honderd jaar met bijna 3 graden Celsius. Dat is twee keer zoveel als de temperatuur wereldwijd is gestegen. In het laatste ijsgebied, ofwel The Last Ice Area, waar het oudste en dikste zee-ijs van de Noordelijke IJszee ligt, verdwijnt ijs twee keer zo snel als het ijs in de rest van de Noordelijke IJszee. Het smeltende ijs heeft niet alleen effect op de mensen en dieren die daar wonen, maar op het hele noordelijke halfrond. De Antarctische ijskap is het grootste stuk ijs op aarde en bevat 90% van al ons water. In de afgelopen tien jaar is het ijsverlies er verdrievoudigd: van 75 naar 219 miljard ton per jaar. Als de hele kap smelt, zal de zeespiegel wereldwijd met 58 meter stijgen. De opwarming zorgt voor smeltende ijskappen, smeltende gletsjers en smeltend ijs.

Oceanen

Het zeepeil in onze oceanen is de laatste honderddertig jaar met gemiddeld twintig centimeter gestegen. Dit heeft verschrikkelijke gevolgen voor allerlei eilandgroepen die verdwijnen onder de zeespiegel. Ook is de temperatuur van het water steeds verder aan het stijgen, in sommige gebieden tot wel zeven graden Celsius. Kooldioxideconcentraties nemen toe, die worden voor een deel geabsorbeerd door het water dat vervolgens steeds zuurder wordt. In verschillende gebieden is al meer dan de helft van de koraalriffen verloren gegaan, en de verwachting is dat aan het eind van deze eeuw negentig procent van de riffen verdwenen zijn. De koraalriffen bieden aan vijfentwintig procent van het oceaanleven een schuil- of broedplaats. Als koraal verdwenen is en steeds meer vissen verdwijnen, heeft dit ook een grote impact op de mens. Honderden miljoenen mensen zijn wereldwijd afhankelijk van vis voor hun dagelijks voedsel, wonen op of aan het water en werken in de toeristenindustrie rond de zee.

Zoetwater

Klimaatverandering heeft ook impact op de wereldwijde watervoorraad. Rivieren en meren bevatten drinkwater voor mensen en dieren en zijn een belangrijke bron voor agrarische bedrijven en industrie. 70% van ons zoetwatergebruik is voor landbouw. Door klimaatverandering zien we steeds meer droge periodes en overstromingen en omdat warme lucht meer water kan vasthouden neemt regenval extremere vormen aan. Zoetwatermilieus in de hele wereld staan al onder overmatige druk door baggerwerkzaamheden, dammen, vervuiling, en agressieve groei van exotische plant- en diersoorten. Klimaatverandering verergert het probleem alleen maar. Regio’s met bergen zien smeltende ijskappen die een grote impact hebben op de zoetwater ecosystemen. Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van deze gletsjers voor drinkwater, sanitaire voorzieningen, landbouw en waterkracht.

Biodiversiteit

De aarde is verzamelplaats van allerlei verschillende natuur. Die natuurvariatie noemen we biodiversiteit. Hoe meer verschillende natuur, hoe beter. Biodiversiteit wordt op veel plaatsen minder, door bijvoorbeeld landbouw, het kappen van bossen of stroperij. Dat maakt ons ecosysteem veel kwetsbaarder. Biodiversiteit is de hoeveelheid verschillende natuur in een gebied. En in dat 'verschillende' zit de crux. De kracht van de natuur wordt bepaald door de hoeveelheid én de diversiteit.

Crisis voor de natuur en de mens

Een pandemie, voedselonzekerheid, recordtemperaturen. Steeds meer en grotere natuurbranden, overstromingen en droogtes. 1 miljoen soorten met uitsterven bedreigd. Het zijn de gevolgen van menselijk handelen. We hebben onze relatie met de natuur ernstig verstoord en brengen ook de gezondheid van de mens in gevaar. Want als mens kunnen we niet zonder natuur. 4 observaties die duidelijk maken dat het tijd is om in actie te komen én dat het nog kan! Menselijke activiteiten destabiliseren het klimaat en vragen meer van natuurlijke ecosystemen dan ze aankunnen. Te hoge productie en consumptie zorgen voor meer CO2-uitstoot, bedreigen de gezondheid van mens en omgeving/milieu en vernietigen natuur. De kosten van ingrijpen zijn een schijntje vergeleken met de kosten van niets doen. Meer dan de helft van het globale BBP is sterk of op een of andere manier afhankelijk van natuur. Niets doen om de uitstoot van broeikasgassen en het verlies van natuur te verminderen, is een van de grootste risico's voor de mensheid. En dat terwijl natuurpositieve oplossingen biljoenen euro's aan kansen creëren voor het bedrijfsleven en 395 miljoen nieuwe banen in 2030.

______________________________________________________________________________________

"Om de stabiliteit van onze planeet te herstellen, moeten we de biodiversiteit herstellen."

(Sir David Attenborough)

______________________________________________________________________________________Boskap

Er zijn te veel belangrijke bosgebieden verdwenen door o.a. boskap (Amazone) en bosbranden, bomen absorberen namelijk veel CO2. We kunnen niet zonder bossen. Bossen zorgen voor zuurstof en regen, ze bieden een thuis aan bijzondere planten, dieren én mensen en zijn belangrijke in het tegengaan van klimaatverandering. Zonder bos is er geen leven ontbossing is het vernietigen van natuur om andere gebruiksvormen toe te passen op het vrijgekomen stuk land, zoals landbouw en veeteelt. Daarnaast verdwijnen bossen door houtkap, voor pulpplantages (voor de productie van papier), voor de aanleg van wegen en door mijnbouw en dit allemaal door en voor de mens.

Bosbranden

Steeds vaker verliezen we grote bosgebieden door allesverzengende branden. Bossen in Australië, Indonesië, Brazilië en zelfs in het koude Rusland. Deze branden worden veroorzaakt door grootschalige ontbossing. Stukken natuur worden vernietigd en in brand gestoken om de grond geschikt te maken voor landbouw en veeteelt. Door droogte, extreme temperaturen en harde wind leggen deze branden enorme stukken natuur in de as. De effecten van klimaatverandering maken de bosbranden heviger. De EU is topimporteur van soja, palmolie, cacao en vlees, en verantwoordelijk voor veel van de wereldwijde import van producten die verband houden met ontbossing. Bij bosbranden komen grote hoeveelheden CO2 vrij. Dit draagt bij aan de verandering van het klimaat en de opwarming van de aarde. Veel dieren komen in de problemen door de branden. Ze komen om of raken gewond, hun leefgebied wordt verwoest, en er is minder water en voedsel beschikbaar. Ook mensen worden getroffen door de branden. Ze moeten vluchten, raken hun huis kwijt en ondervinden gezondheidsproblemen door bijvoorbeeld de rook.

Concentratie schadelijke verbindingen in de atmosfeer.

Sinds 1950 is de productie van chemicaliën ver vijftig voudigd, inmiddels zijn er naar schatting 350.000 verschillende typen door mensen gemaakte chemische stoffen op de markt, uiteenlopend van pesticiden en industriële chemische stoffen tot antibiotica en plastics. Het zijn stuk voor stuk stofjes die nieuw zijn, door mensen gemaakt zijn, waarvan we niet of nauwelijks weten welk effect ze op het aardsysteem hebben en waarvan grote hoeveelheden elk jaar in het milieu belanden

Met de snelheid waarmee samenlevingen nieuwe chemicaliën en andere nieuwe materialen produceren en in het milieu loslaten, blijven we niet binnen de voor ons als mensheid veilige grenzen.

Totale Erkenning en Diepe Aanpassing.

Als je bent gaan inzien dat klimaatverandering op korte termijn zal leiden tot een ineenstorting van onze manier van leven, of erger nog, dan kan dit een heel moeilijk besef zijn om te verwerken, te integreren in ons leven of te communiceren met andere mensen. Het is normaal om sterke, moeilijke emoties te voelen rond dit onderwerp. Deze kunnen verdriet, woede, schuldgevoelens, verwarring, angst of zelfs gevoelloosheid omvatten.

Onze klimaatcrisis nodigt de mensheid uit in een planeet brede Via Negativa, (In theologie en filosofie, de focus op wat iets niet is, een indirecte definitie. In de praktijk is het een recept voor wat je moet vermijden en wat je niet moet doen, waar meer van ons momenten van overgave kunnen tegenkomen en daardoor ons leven kunnen veranderen. Dergelijke veranderingen kunnen waarheid en mededogen centraal stellen in al onze beslissingen.

______________________________________________________________________________________

‘’De diepere kracht in de mensheid is het vermogen om van anderen te houden en de natuur te koesteren, inclusief andere levensvormen, ongeacht of er een duidelijk nut voor onszelf is of een duidelijke erfenis van onze acties’’.

(Dominee Michael Dowd)

______________________________________________________________________________________

Als je bent gaan inzien dat klimaatverandering op korte termijn zal leiden tot een ineenstorting van onze manier van leven, of erger nog, dan kan dit een heel moeilijk besef zijn om te verwerken, te integreren in ons leven of te communiceren met andere mensen. Het is normaal om sterke, moeilijke emoties te voelen rond dit onderwerp. Deze kunnen verdriet, woede, schuldgevoelens, verwarring, angst of zelfs gevoelloosheid omvatten.

Misschien kan onderstaande video iets van troost bieden.